top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
 • Voor het maken van een afspraak kunt u per telefoon of e-mail contact met de praktijk opnemen.

 • De cliënt wordt voorgelicht over voetreflextherapie, de te verwachten effecten tijdens en na de behandelperiode, middels de website en/of gesprek voor en/of tijdens de eerste behandeling.

 • Om een afspraak te maken, heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig. Indien u onder behandeling bent van een arts, specialist of therapeut, is het raadzaam om vooraf uw behandelaar te raadplegen en te overleggen of u een voetreflexbehandeling mag ondergaan. Dit geldt ook als u mogelijk zelf daarover twijfelt. Vraag eventueel een schriftelijk advies en goedkeuring van uw arts.

 • De cliënt dient zorg te dragen voor persoonlijke hygiëne.

 

Behandelovereenkomst
 • De cliënt op de hoogte is van de door de therapeut gebruikte behandelvorm(en) en op de hoogte is van het door de therapeut opgestelde behandelplan (rekening houdende met het feit dat een behandelplan een schatting is).

 • Tijdens de eerste behandeling wordt door beide partijen een behandelovereenkomst ondertekend. Deze brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden.

 • Met de ondertekening van deze behandelovereenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen, waaronder de uitvoering van de overeenkomst plaats zal vinden.

 • De informatie in de behandelovereenkomst is vertrouwelijk, alsmede wat tijdens de sessies plaatsvindt en de bijbehorende verslaglegging door de therapeut. Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiend uit het achterhouden van informatie, medisch of anderszins, zijn voor rekening van de cliënt.

 • Beëindiging van de behandeling altijd met wederzijds goedvinden kan plaatsvinden.

 • Beëindiging van de behandeling eenzijdig kan plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de behandeling niet langer op prijst stelt of nodig acht.

 • Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van de therapeut in; de cliënt dit doet voor eigen risico en bereid is een verklaring te tekenen waarop cliënt erkent de behandeling zonder goedkeuring van de therapeut beëindigt.

 • De behandeling door de therapeut eenzijdig kan worden beëindigd als redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden verwacht dat hij/zij de behandeling voortzet.

 

Cliëntendossier
 • De cliënt op de hoogte is van het feit dat de therapeut een cliëntdossier bijhoudt.

 • De therapeut dit cliëntendossier behandelt overeenkomstig met de AVG en overeenkomstig met de eisen die gesteld worden door het VBAG bestuur.

 • De cliënt een kopie kan vragen van dit cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is.

 • De cliënt vernietiging van het cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is, kan eisen en de therapeut wettelijk verplicht is hier aan mee te werken tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere cliënt in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak.

 

Medische informatie
 • Voorafgaand aan de eerste afspraak zal een medische vragenlijst worden gestuurd of indien de cliënt hier de voorkeur aan geeft, zal deze lijst ingevuld worden bij de eerste behandeling. De cliënt verplicht zich door deze medische vragenlijst relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

 • Bij twijfel over een bestaande aandoening, kan de behandeling gestaakt worden en kan de cliënt worden doorverwezen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk, zodra de behandelend arts hierin toestemt.

 • Body Care & Beauty is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel, als gevolg van het verzwijgen van medische informatie, zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

 

Beroepsvereniging

Body Care & Beauty is aangesloten bij

 • beroepsvereniging VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze)

 • koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

Indien je aanvullend verzekerd bent, kan je behandeling, geheel of gedeeltelijk in aanmerking komen voor vergoeding. Voetreflextherapie valt onder natuurgeneeskundige/alternatieve geneeswijzen, je kan dit bij je zorgverzekering navragen.

 

Betalingswijze
 • De cliënt in behandeling gaat bij de therapeut en op de hoogte is gesteld van de door de therapeut gevraagde tarieven.

 • Betaling plaatsvindt per pin, per consult.

 • De cliënt ontvangt een declaratienota van de therapeut zodra deze bevestiging heeft dat de betaling is voltooid.

 • De therapeut zich verplicht de cliënt door te verwijzen naar een collega-therapeut of arts indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening.

 

Schade, verlies of diefstal
 • Martha Hak, Body Care & Beauty, is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen en ongevallen in en rondom het gebouw van de behandelruimte.

 • Schade die tijdens de therapie door de cliënt is toegebracht aan spullen van de praktijk of eigendommen van de therapeut, is voor rekening van de cliënt.

 

Natuurgeneeskunde/alternatieve geneeswijzen kunnen een goede aanvulling zijn op de regulier zorg.

bottom of page